Miasto zwarte Suwałki

Suwałki, liczące blisko 70 000 mieszkańców, są drugim co do wielkości miastem w województwie podlaskim. Pełni również funkcję centralnego punktu Suwalszczyzny. Miasto położone jest w północno-wschodnim regionie Polski, nad rzeką Czarną Hańczą. Znajduje się blisko granicy z Litwą (Obwód Kaliningradzki), Rosją (Obwód Kaliningradzki) i Białorusią. Suwałki, miasto na prawach powiatu, jest siedzibą wielu instytucji administracji rządowej i samorządowej. Stanowi centrum administracyjne, gospodarcze i naukowe tego regionu. Jest to idealne miejsce do zamieszkania ze względu na centralne położenie w ekologicznie czystym regionie z wieloma atrakcjami turystycznymi.

urbanizm
бухгалтерский учет варшава

Бухгалтер в Варшаве

Консультация опытного бухгалтера в Варшаве EXPERT Получение консультации бухгалтера после открытия бизнеса в Варшаве имеет множество преимуществ. Вот несколько ключевых причин, почему это важно разберемся

czytaj więcej »

Eksperci w swojej branży

Карта побыта Варшава
Карта побыту Варшава
Express GSM
Ремонт телефонов Гомель
dj city

miasto kompaktowe Suwałki

d) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz nadzór nad tymi podmiotami.

e) planowanie budżetu i wydatkowanie środków z budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie jednostek prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji

f) Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta Suwałk stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe

g) wydawanie decyzji o organizacji imprez masowych w dziedzinach kultury fizycznej

h) Finansowanie jednostek organizacyjnych w zakresie kultury fizycznej lub sportu w ramach programów rządowych lub programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

i) Prowadzenie obsługi administracyjnej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk

j) Współzawodnictwo sportowe oraz szkolenie dzieci i młodzieży.

k) Nadzorowanie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych/ zadań na rzecz Miasta Suwałk, w zakresie działania Wydziału innym organizacjom pozarządowym i instytucjom

l) koordynowanie kalendarza imprez sportowych Miasta.

Organizowanie konkursów dla dyrektorów jednostek zajmujących się rekreacją, kulturą fizyczną i sportem.

n) Wykonywanie czynności zleconych przez Prezydenta w zakresie nadzoru nad działalnością organizacji kultury fizycznej lub sportu

o) Opracowuje i realizuje założenia programowe, strategie i programy rozwojowe w obszarach rozwoju szkolenia sportowego, dyscyplin, kultury fizycznej oraz upowszechniania rekreacji w Mieście.


4) W zakresie promocji

a) opracowywanie i wdrażanie strategii promocji Suwałk oraz kreowanie marki Miasta Suwałki

b) Tworzenie, koordynowanie i monitorowanie rocznych planów promocji Miasta we współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi

c) Podejmowanie inicjatyw, organizacja i udział w wydarzeniach promujących Miasto.

d) Opracowywanie koncepcji i produkcja materiałów promocyjnych Miasta.

Udostępnianie zdjęć,

f) Upowszechnianie Systemu Identyfikacji Wizualnej

g) Współpraca z wydziałami Urzędu oraz jednostkami miejskimi, społecznościami lokalnymi, a także instytucjami i organizacjami krajowymi lub międzynarodowymi w zakresie promocji Miasta.

h) Nadzór, koordynacja i monitoring wydawnictw promocyjnych Miasta

i) przygotowywanie drukowanych, elektronicznych i multimedialnych materiałów promocyjnych Miasta (np. filmy, banery, spoty, itp.). 2.


Nadzór nad realizacją zadań wynikających z umów z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zadania w zakresie kultury, sportu i promocji.

Przy znakowaniu spraw Wydział używa symbolu „KS”.

0 K+
urbanizm
0 K+
miasto kompaktowe
0 +
dj city
0 +
miasto przemysłowe garnier

Suwałki Duże małу miasto

Lokalizacja

Miasto Suwałki znajduje się w północno-wschodnim regionie Polski, w pobliżu granicy z Litwą i Obwodem Kaliningradzkim (Federacja Rosyjska) oraz Białorusią. Suwałki zajmują drugie miejsce w województwie podlaskim. Przez miasto przebiega kilka szlaków komunikacyjnych, m.in. z Berlina do Warszawy, z Warszawy do Sankt Petersburga czy z Helsinek do Warszawy (droga szybkiego tranzytu Via Baltica oraz trasa kolejowa Rail Baltica łącząca kraje bałtyckie z Europą Zachodnią).

Powierzchnia miasta według stanu na styczeń 2013 wynosiła 66 km2[4].


Geologia


Rzeka Czarna Hańcza

Suwałki znajdują się na obszarze bogatym w rudy żelaza, wanadu, ołowiu i rzadkiego tytanu[5]. Obecnie nie są one eksploatowane ze względu na ich głębokość oraz czynniki środowiskowe.


Suwałki położone są na platformie wschodnioeuropejskiej w strefie wypiętrzenia mazursko-suwalskiego. Prekambryjskie podłoże krystaliczne zbudowane z granitoidów (granitoidy pochodzenia głębinowego) tworzy kompleks gotyku mazurskiego. Prekambryjskie skały macierzyste występują w okolicach Suwałk na głębokości 800-900 m.


W prekambryjskim podłożu krystalicznym występują skały z ordowiku i syluru, triasu. jurajskiego. kredy. Trzeciorzędowe pokrywy osadowe. Na powierzchni widoczne są utwory czwartorzędowe o maksymalnej miąższości 215,3 m (Szwajcaria w północno-wschodnim rejonie Suwałk).


Na terenie Suwałk występuje sześć zlodowaceń glin zwałowych, które znajdują się w profilach osadów plejstoceńskich. Występują tu również osady wodnolodowcowe jak żwiry i piaski, osady zastoiskowe jak piaski mułki czy gliny oraz interglacjały eemskie jak torfy, piaski i namuły jeziorne.


Obecna powierzchnia miasta została ukształtowana przez procesy zachodzące w holocenie i podczas zlodowacenia bałtyckiego (wisły). Rzeźba Suwałk jest wynikiem działalności lodowca w najmłodszym zlodowaceniu (Wisły) oraz erozji rzeki Czarnej Hańczy. Suwalszczyzna była dwukrotnie zajmowana przez zlodowacenie Wisły. Przemieszczało się ono tu około 67-55 tys. lat temu (stadiał Świecie) i około 23-12 tys. lat temu (stadiał Leszno-Pomorze). Dominującą jednostką geomorfologiczną na terenie miasta jest równina sandrowa, położona na wysokości 180 m n.p.m. Jedynie w części północnej występuje morena czołowa. Jedynie w części północnej występuje wysoczyzna morenowa. Dolina Czarnej Hańczy ma szerokość 5-10 km i jest ukształtowana przez erozję. W dolinie Czarnej Hańczy widoczne są trzy tarasy erozyjno-akumulacyjne:


Taras I – zalewowy, powyżej 0,5 m powyżej średniego poziomu rzeki

Taras II – terasa nadzalewowa piaszczysta, 6,5-8,5m nad poziomem rzeki; terasa ta stanowi główną część miasta.

Taras III – Taras piaszczysty, 11 – 19 m nad poziomem rzeki. Na tym tarasie znajduje się północna część (Północ I i Północ II) miasta.

Naturalna rzeźba terenu została poddana znacznej antropopresji na obszarach eksploatacji złóż kopalin: Sobolewo i Krzywólka.


Klimat

Miasto znajduje się pod znacznie częstszym niż w innych częściach Polski wpływem kontynentalnych i arktycznych mas powietrza. To właśnie wpływ arktyczny sprawia, że region należy do najzimniejszych w Polsce.


Zimy są tu długie i mroźne, nawet dwukrotnie dłuższe niż w zachodniej Polsce. Wiosna przychodzi później niż zwykle. Lata są zazwyczaj krótkie i gorące. Bywają jednak również suche, parne i suche. Jeśli występują deszcze, to są one albo ulewne, albo towarzyszą im tylko przelotne burze. Ze względu na mikroklimat, termin kwitnienia jabłoni i rok wegetacji roślin są w Polsce najbardziej aktualne. Klimat jest korzystny dla uprawy winorośli. Temperatura zimą spada do około. -24 stopni Celsjusza. W przeszłości występowały tu siarczyste mrozy[6].

Suwałki Miasto